Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gargždų „Minijos“ progimnazijoje tvarkos aprašas

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu NR. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“ progimnazijoje veikia vaiko gerovės komisija. Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 Komisija vykdo šias funkcijas:

 1. remdamasi Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 2. rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 3. organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams;
 4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Mokykloje;
 7. kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;
 8. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 9. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 10. įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 11. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 12. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija veikia, vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 2018-01-19 įsakymu Nr. 1- 8 patvirtintu Gargždų „Minijos‘ progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

 1. Ramunė Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.
 2. Daiva Bušeckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkės pavaduotoja.
 3. Laimutė Sukurienė, mokytoja, komisijos sekretorė.
 4. Audronė Leketienė, specialioji pedagogė, narė;
 5. Nijolė Normantienė, logopedė, narė;
 6. Virginija Damulienė, logopedė, narė;
 7. Violeta Žutautienė, sveikatos specialistė;
 8. Gintarė Rancienė, socialinė pedagogė, narė;
 9. Viktorija Jakubaitienė, socialinė pedagogė, narė;
 10. Loreta Kovierienė, psichologė, narė;
 11. Vita Adomavičienė, psichologė, narė;
 12. Daiva Kiselienė, mokytoja, narė;
 13. Renata Anužienė, mokytoja, narė.

Komisijos nariai yra pasiskirstę atsakomybėmis, pagal susitarimą ir (ar) kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis Mokykloje: įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.

Krizinių valdymui Mokykloje  koordinuoti yra sudaryta Krizių valdymo komanda, kuri pareigomis pasiskirsčiusi yra taip:

 1. Ramunė Balsytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, krizių valdymo komandos koordinatorė;
 2. Regina Baublienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, krizių valdymo komandos koordinatorės pavaduotoja;
 3. Loreta Kovierienė, psichologė, atsakinga už krizių intervenciją;
 4. Vita Adomavičienė, psichologė, atsakinga už krizių intervenciją;
 5. Gintarė Rancienė – socialinė pedagogė, atsakinga už krizių intervenciją;
 6. Viktorija Joklubaitienė, socialinė pedagogė, atsakinga už krizių intervenciją;
 7. Danutė Prunskienė, mokytoja, atsakinga už ryšius su žiniasklaida;
 8. Lina Strumylienė, mokytoja, atsakinga už saugumą;
 9. Daiva Lažinskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, atsakinga už saugumą;
 10. Violeta Žutautienė, bendruomenės slaugytoja, atsakinga už medicininę pagalbą;
 11. Audronė Leketienė, specialioji pedagogė, pagalbos teikėja;
 12. Jūratė Grimalienė, mokytoja, pagalbos teikėja.

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuojanti grupė:

 1. Loreta Kovierienė, psichologė;
 2. Vita Adomavičienė, psichologė;
 3. Gintarė Rancienė – socialinė pedagogė;
 4. Viktorija Joklubaitienė, socialinė pedagogė;
 5. Daiva Kisielienė – 1d klasės mokytoja;
 6. Renata Anužienė – 5a klasės auklėtoja.