Specialios pedagogės Jūratės Klizaitės darbo laikas:

Pirmadienis:   7.30 – 12.00

                        (7.30 – 8.00 – tėvų konsultavimas, 117 kab.),

Antradienis:   7.30 – 14.00

                        (7.30 – 8.00 – tėvų konsultavimas, 302 kab.)

                        (13.05 – 14.05 – mokytojų konsultavimas, 310 kab.)

Trečiadienis:  7.30 – 14.30

                        (7.30 – 8.00 – tėvų konsultavimas, 204 kab.)

                        (14.00 – 15.00 - mokytojų konsultavimas, 311 kab.)

Penktadienis: 8.00 – 14.35

                        (13.05 – 14.35 – (tėvų, mokytojų konsultavimas, 307 kab.).

Tel. Nr. 861031681

Specialiosios pedagogės veikla:

  • Identifikuoti mokinių mokymosi sunkumų pobūdį, žinių , mokėjimų ir įgūdžių lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
  • Lavinti sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį, individualiuosius poreikius;
  • Teikti individualią pagalbą mokiniui įsisavinant ugdymo turinį;
  • Teikti mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultacijas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos tenkinimo klausimais;
  • Dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su mokyklos ir rajono PPT pagalbos mokiniui specialistais;
  • Vertinti ir analizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalyvavimą ugdymo procese, numatyti pagalbos kelius.