Socialinio pedagogo darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Socialinis pedagogas atlieka socialinį ir prevencinį darbą mokykloje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos institucijomis. Gavę tėvų sutikimą, dalyvauja apklausose, kurių metu apklausiami nepilnamečiai, atstovauja mokinių interesams kitose institucijos.

Mokiniai gali kreiptis į socialinį pedagogą, jeigu:

turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
patiria smurtą ir išnaudojimą;
turi problemų, susijusių su šeima, tėvais ar mokymusi;
nori pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;
turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti, dalyvaudami mokinių tarybos veikloje.

Kontaktinių valandų metu socialinės pedagogės individualiai ar grupėse konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus, tarpininkauja sprendžiant konfliktines situacijas, padeda spręsti problemas, susijusias su mokinių socialinės adaptacijos, mokymosi motyvacijos, elgesio, mokyklos lankomumo problemomis. Klasės valandėlių, laisvų pamokų, paskaitų, renginių, V.E.I.K. užsiėmimų metu ugdo moksleivių socialinius įgūdžius, taip pat šviečia mokyklos bendruomenę prevenciniais klausimais: žalingų įpročių, nusikalstamumo, socializacijos. Socialinės pedagogės dalyvauja mokykloje veikiančios Vaiko gerovės komisijos veikloje, savo kvalifikaciją kelia dalyvaudamos seminaruose, paskaitose, mokymuose.

Nekontaktinių valandų metu socialinės pedagogės tvarko dokumentaciją, elgesio rizikos mokinių bylas; ruošia informacinius stendus, prevencinę medžiagą pamokoms, rašo projektus; rengia tyrimų ataskaitas; esant būtinybei, bendradarbiauja, konsultuojasi su kitų institucijų, dirbančių vaikų teisių apsaugos, priežiūros, socialinės pagalbos srityse, specialistais; užsiima savišvieta.

REAGAVIMAS Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ

Dėl interneto svetainių www.nerukysiu.lt ir www.askritiskas.lt viešinimo 

 

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas


93166112 295033761501235 2084846699653627904 n 


motyvacijos formavimas


Virtualus bendravimas


 kaip valdyti stresą


 Policija pataria


 Patyčios


 image


 Smurto įtaka


 Rekomendacijos mokiniams


ugdymas namuose 


 95125269 2606809292974417 8022825113076367360 n