soc2

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ ASTA BULVYDIENĖ MOKINIUS, MOKYTOJUS, TĖVUS KONSULTUOJA:

 

Kontaktinės darbo valandos 8:00 - 14:00 val., pietų pertrauka 11:00 - 11:30 val.
Darbo laiko paskirstymas ir planavimas priklauso nuo kasdienio darbo turinio ypatumų ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo, todėl gali kisti.

Kontaktinių valandų metu socialinė pedagogė individualiai ar grupėse konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus, tarpininkauja sprendžiant konfliktines situacijas, padeda spręsti problemas, susijusias su mokinių socialinės adaptacijos, mokymosi motyvacijos, elgesio, mokyklos lankomumo problemomis. Klasės valandėlių, laisvų pamokų, paskaitų, renginių, V.E.I.K. užsiėmimų metu ugdo moksleivių socialinius įgūdžius, taip pat šviečia mokyklos bendruomenę prevenciniais klausimais: žalingų įpročių, nusikalstamumo, socializacijos. Socialinė pedagogė dalyvauja mokykloje veikiančios Vaiko gerovės komisijos veikloje, savo kvalifikaciją kelia dalyvaudamos seminaruose, paskaitose, mokymuose.

Nekontaktinių valandų metu socialinė pedagogė tvarko dokumentaciją, elgesio rizikos mokinių bylas; ruošia informacinius stendus, prevencinę medžiagą pamokoms, rašo projektus; rengia tyrimų ataskaitas; esant būtinybei, drauge su klasės auklėtoju lankosi mokinių namuose; bendradarbiauja, konsultuojasi su kitų institucijų, dirbančių vaikų teisių apsaugos, priežiūros, socialinės pagalbos srityse, specialistais; užsiima savišvieta.

Socialinė pedagogė, teikdama pagalbą mokiniui, bendradarbiauja su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais, tėvais, mokyklos ir kitų įstaigų specialistais; gavus tėvų sutikimą, dalyvauja apklausose, kurių metu apklausiami nepilnamečiai, atstovauja mokinių interesus kitose institucijos.

Socialinė pedagogė dirba kabinete Nr. 202.