MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

1. Ugdymo organizavimas 2020–2021 m. m.

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

2020–2021 m. m.

 

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis, dienomis

1–4

06-09

35 (175 u. d.)

 

1.2. Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė ­:

Pusmetis

Klasė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

1–4

2019-09-01

2020-01-29

II pusmetis

1–4

2020-02-01

2020-06-09

 

1.3. 1–4 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-26

2019-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-05

Žiemos

2020-02-15

2020-02-19

Pavasario (Velykų)

2020-04-06

2020-04-09

Vasaros atostogos

1–4 klasėms

2020-06-09

2020-08-31

 

2. Pamokų laikas:


Pamokų laikas 

1 pamoka – 8.00–0-8.45

2 pamoka – 8.55–9.40

3 pamoka – 10.10–10.55

4 pamoka – 11.20–12.05

5 pamoka – 12.15–13.00

6 pamoka – 13.10–13.55

 

3. Oro temperatūrai Progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-4 klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių karščio ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą gali nevykti 1-4 klasių mokiniai.

3.1. Atvykusiems į Progimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 3.2. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių karščio ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas pradinių klasių mokiniams. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai.