MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

1. Ugdymo organizavimas 2020–2021 m. m.

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

2020–2021 m. m.

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis, dienomis

1–4

06-09

35 (175 u. d.)

1.2. Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė ­:

Pusmetis

Klasė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

1–4

2020-09-01

2021-01-29

II pusmetis

1–4

2021-02-01

2021-06-09

1.3. 1–4 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros atostogos

1–4 klasėms

2021-06-09

2021-08-31

2. Pamokų laikas:

Pamoka Laikas
1 8.00–8.45
2  8.55–9.40
3 10.10–10.55
4 11.20–12.05
5 12.15–13.00
6 13.10–13.55

3. Ugdymas ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu  ar esant aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą.