MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

1. Ugdymo organizavimas 2019–2020 m. m.

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

2019–2020 m. m.

 

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis, dienomis

5–8

06-23

37 (185 u. d.)

 

1.2. Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė ­:

Pusmetis

Klasė

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

5–8

2019-09-02

2020-01-24

II pusmetis

5–8

2020-01-27

2020-06-23

 

1.3. 5–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros atostogos

5–8 klasėms

2020-06-23

2020-08-31

 

2. Pamokų laikas: 

 Pamoka  Laikas
       1  8.00–8.45
       2  8.55–9.40
       3  9.55–10.40
       4  11.05–11.50
       5  12.10–12.55
       6  13.05–13.50
       7  14.00–14.45

 

3. Oro temperatūrai Progimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20 °C ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą gali nevykti 5–10 klasių mokiniai.


3.1. Atvykusiems į Progimnaziją mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

3.2. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas 5–10 klasių mokiniams. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai.