Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau – Komisija) įvertino Gargždų „Minijos“ progimnazijo sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla. Posėdžio protokolo išrašą su patvirtinančiu nutarimu galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje www.smlpc.lt.   

Gargždų „Minijos“ progimnazijos „Sveikas vaikas, sėkminga mokykla“ programa 2019-2023 mokslo metams (toliau – Programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, progimnazijos veiklos programą, bendruomenės poreikius, nustato 2019-2023 mokslo metams tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Programa siekiama formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų bei  bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Programą įgyvendins progimnazijos, sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

 

Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sveikatos stiprinimas, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.

Uždaviniai:

  1. Kurti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, vaikų/mokinių psichologinius poreikius atitinkančią aplinką.
  2. Kurti sveikatos saugos reikalavimus atitinkančią ugdymo, mokymo ir darbo aplinką.
  3. Suteikti mokiniams ir mokyklos bendruomenei žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo įgūdžius, formuoti kasdienius sveikos gyvensenos įpročius.
  4. Aktyvesnis pedagogų vaidmuo, formuojant sveikos gyvensenos įpročius mokykloje.
  5. Įtraukti mokinių tėvus (globėjus) į sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje.
  6. Racionaliau panaudoti turimus materialinius išteklius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai.
  7. Pasidalinti sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų.

Progimnazijos sveikatos priežiūros informacija

          Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Gargždų ,,Minijos” progimnazijos administracija, 5-8 klasių auklėtojos ir matematikos mokytojos kartu su kolegomis iš Endriejavo, Lapių, Kretingalės ir Dituvos pagrindinių mokyklų įsijungė į ES bendrai finansuojamą projektą  ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai”, kurio tikslas - bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (tėvų mokymas ir informavimas apie vaikų ugdymo poreikius, aktyvesnis tėvų ir mokinių įsitraukimas į mokyklos savivaldą, mokyklos mikroklimato gerinimas, demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas, ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

           Ruoštis projektui klasių vadovės, matematikos mokytojos bei mokyklos administracija ruoštis pradėjo dar 2018 m. pavasarį. Klasių vadovės ir matematikos mokytojos dalyvavo mokymuose  „Ugdantysis vadovavimas (individualus koučingas)", "Ryšio su mokiniais kūrimas ir klasės kaip komandos formavimas", "Individualių sisteminių tėvų  konsultacijų vedimas. ". Direkcijos nariai kvalifikaciją kėlė dalyvaudami mokymuose "Kaip dirbti su tėvų aktyvu  ir mokinių taryba, siekiant juos padaryti mokyklos ir mokymosi ambasadoriais", "Darbuotojų motyvacijos skatinimas, veiklos vertinimas, efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimas", "Renginių su įvairiomis suinteresuotomis šalimis vedimas ir moderavimas, naudojant dalyvaujančiosios lyderystės metodus".

          Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje pradėtos naujos veiklos: individualios matematikos mokytojų ir klasių vadovų konsultacijos su 5-7 klasių mokiniais ir jų tėvais; rengiami aktyviai į mokinio ugdymo procesą įtraukiantys matematikos projektai tėvams, organizuojami bendri mokinių, mokytojų ir tėvų susirinkimai, siekiant  tėvus įtraukti klasės ir visos mokyklos gyvenimą ir bendrai spręsti visiems aktualius klausimus. Šiais mokslo metais vyksta mokymai klasių tėvų komitetų pirmininkams.

 

Bendra mokinių, mokytojų ir tėvų sesija 2018 m. spalis

Bendras progimnazijos tarybos, seniūnu tarybos, mokyklos admnistracijos ir matematikos mokytojų renginys 2019 m. kovo 14 d. >>>

 

Aktyviai į mokinio ugdymo procesą tėvus įtraukiantys matematikos projektai:

      Mano augintinis koordinačių plokštumoje

      Mano namai matematiko žvilgsniu

      Apskritimo ir spalvų kelias

      Kryžiažodis. Paprastosios trupmenos

      Senieji matavimo vienetai, naudoti Lietuvoje

      Kelionė į MEMEL NORD muziejų

      Pasaulio statiniai ir geometrinės figūrosPasaulio statiniai ir geometrinės figūros

      Piešinys - matematikos uždavinys

      Gargždų miesto architektūra matematiko akimis

      Mamos desertas

      Moku gaminti

      Ploto skaičiavimas langelio metodu

      Gaminu erdvinę figūrą

      Matematikos elementai margučiuse

      Sudėtinės figūros ploto skaičiavimas

      Tangrama - kiaušinis

      Šeimos taurė

      Gargždų architektūra koordinačių plokštumoje

      Erdvinių figūrų gamybaErdvinių figūrų gamyba

 

Bendros klasių mokinių, mokytojų ir tėvų sesijos (2018 m. ruduo)

5a, 5b, 5c, 5d, 5e

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e

8a, 8b, 8c, 8d, 8e

 

Bendros klasių mokinių, mokytojų ir tėvų sesijos (2019 m. pavasaris)

5a, 5b, 5c, 5d, 5e

6a, 6b, 6c, 6d, 6e

7a, 7b, 7c, 7d, 7e

8a, 8b, 8c, 8d, 8e

New Picture 10

New Picture 12

                                   

Erasmus + programos 2 pagrindinio veiksmo KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektas  2018-1-DE03-KA229-047332_4 "Water Is Life"  skirtas pažinimo ir socialinių kompetencijų ugdymui.

Veikla:  pažintinė  ir tiriamoji veikla

Temos- aplinkosauga ir klimato kaita; energija ir šaltiniai; užsienio kalbų mokymas ir mokymasis Įgyvendinama per mokinių mainus ir gerosios darbo patirties sklaidą Lietuva, Bulgarija, Graikija Portugalija, Vokietija

Projekto aprašas

Erasmus+   programos tarptautinio mokyklų mainų projekto „Vanduo yra gyvenimas“ tikslas yra supažindinti mokyklinę bendruomenę su  vandens svarba žmogui ir jo aplinkai,  padėti įsisąmoninti, kad vandens ištekliai yra riboti. Mokiniai mokysis  tyrinėti vandens kokybę, vandens išteklių priežiūros problemas bei  tvaraus vandens išteklių valdymo problemas.

Veiklų metu mokiniai turės galimybę patyrinėti, kaip  klimato kaita, vandens tarša gali įvairiai paveikti jų gyvenimą. Atliekant įvairius gamtos stebėsenos darbus, atliekant mėgėjiškus tyrimus, analizuojant  tyrimų bei apklausų apie vandens vartosenos įgūdžius rezultatus, fotografuojant kraštovaizdžius, kurdami informacinį lankstinuką apie tvarų vandens naudojimą  mokiniai ugdysis kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo bei  komunikavimo įgūdžius. Mokinių mainų programos metu mokiniai dirba mišriose daugiakalbėse grupėse, tai padeda jiems ugdytis tarpkultūrinius, kūrybinius, komunikacinius, mokslinius ir socialinius įgūdžius. Jie  naudoja naujas technologijas kaip vertingą komunikacijos priemonę. Naudodami anglų kalbą kaip bendravimo kalbą ir projekto darbo kalbą mokiniai pagerina kalbinius įgūdžius.

Visų projekte dalyvaujančių šalių mokiniai kurs video filmus apie atsakingą vandens išteklių naudojimą, parengs informacinius lankstinukus, išleis kalendorių su kraštovaizdžiais ir patarimais tvaraus vandens tvarkymo tema.

Viso šalys siekia, kad mokiniai suprastų tvaraus vystymosi būtinybę ir norą veikti atitinkamai, išsiugdytų įgūdį  atsakingai naudotis ir valdyti gamtos išteklius.

Project Plan „Water is Life“

Lithuania.pptx

Gargzdai.pptx

Education at Gargzdu "Minija" Progymnasium.pptx

Waters.pptx

Water – Elixir of life.pptx

Evaluation form for parents

Evaluation form for students

Straipsniai:

Mokinių mainų programa „Minijos“ progimnazijoje