Logopedė Nijolė Normantienė

log

Logopedo pagalba Gargždų „Minijos“ progimnazijoje teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokytojų nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais.

Darbo laikas:

Pirmadienis: 12.00 – 16.00

                    (16.00 - 17.00 - tėvų konsultavimas)

Antradienis: 12.00 – 15.30, 

                    (15.30 - 16.30  - mokytojų ir mokinių konsultavimas)

                        Trečiadienis: 12.00 – 15.30,

                                             (15.30 - 16.30  - mokytojų ir mokinių konsultavimas)

Ketvirtadienis: 12.00 – 15.30,

                     (15.30 - 16.30 - dokumentacijos tvarkymas)

Penktadienis: 10.00 – 13.30 – Gobergiškės ir Jakų  pradinės mokyklos

                     (13.30 - 14.30 - Gobergiškės ir Jakų pradinių mokyklų mokytojų ir tėvų konsultavimas)

 

Logopedės veikla:

1. Įvertinta mokinių kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus, rašymo ir skaitymo sutrikimus.

2. Numato specialiosios pedagoginės pagalbos(logopedo) teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko.

3. Bendradarbiauja su mokiniais, turinčiais kalbos ir komunikacijos, rašymo, skaitymo sutrikimų, mokytojais, tėvais, pedagogine psichologine tarnyba, specialiąja pedagoge.

4. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

5. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimus.

6. Sudaro sąrašus, kuriems bus teikiama logopedo pagalba.

7. Sąrašus tvirtina pedagoginė psichologinė tarnyba, mokyklos direktorius, specialiojo ugdymo komisija.

8. Sudaro individualias, grupines ir pogrupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir komunikacijos, rašymo, skaitymo ugdymo programas ir jas taiko.

9. Veda individualius, grupinius, pogrupinius užsiėmimus, šalinant kalbos ir komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimus.

10. Rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimui.

11. Tvarko ir pildo logopedo dokumentus.

12. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

13. Taiko logopedijos naujoves.

14. Formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius ir pagalbą jiems.

15. Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą logopedijos klausimais.