2018 - 2019 m.m. Gargždų „Minijos“ progimnazijos veiklos prioritetas, tikslas, uždaviniai

Prioritetas - ugdymo kokybės gerinimas.

Tikslas - gerinti ugdymo proceso kokybę, orientuojant  ugdymo turinį į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, siekiant kiekvieno vaiko asmenybės ūgties.

  1. Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams, ypatingą dėmesį skiriant gabumų ir talentų ugdymui.
  2. Pagerinti mokinių matematikos rezultatus, įdiegiant mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimo ir motyvacijos stiprinimo sistemą.
  3. Kryptingai ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas.
  4. Kurti grįžtamojo ryšio kultūrą mokytojų profesinei savimonei ugdyti, dalykinėms kompetencijoms tobulinti, pamokos kokybei gerinti.