1. Tikslas: tobulinti progimnazijos strateginį valdymą;

   1.1. uždavinys. Skatinti bendruomenės narių lyderystę, bendradarbiavimą bei bendravimo kultūrą, vadovaujantis progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

   1.2. uždavinys. Efektyviai valdyti išteklius.

2. Tikslas: didinti ugdymo efektyvumą, ugdant ir skatinant iniciatyvius ir aktyvius bendruomenės narius;

   2.1. uždavinys. Siekti efektyvesnio ugdymosi bei kokybiškesnių mokymosi pasiekimų ir pažangos;

   2.2. uždavinys. Gerinti mikroklimatą, santykius, tapatumo jausmą tarp progimnazijos bendruomenės narių, kurti patrauklų progimnazijos įvaizdį ir informavimo apie progimnaziją kultūrą.