Gargždų ,,Minijos“ mokyklos nuostatai

 


BENDROS TVARKOS  

5-8 kl. mokymo sutartis

Mokytojų ir mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių, ekskursijų, išvykų ir žygių organizavimo tvarka

Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo strategija

Konsultacinių valandų skyrimo ir organizavimo progimnazijos 5-8 klasėse tvarka

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Budėjimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gargždų „Minijos“ progimnazijoje tvarkos aprašas

Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

MOKINIAMS

Dalykų modulių organizavimo 5-8 klasėse tvarka

5-8 kl. mok. mokymosi krūvio regul. priemonių planas

5-8 kl. mokinių mokymosi krūvių reguliavimo aprašas

Priėmimo mokytis į 5-8 klases tvarka

Mokinio elgesio taisyklės

Kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos aprašas

Iš užsienio grįžusių mokinių ugdymo tvarka

MOKYTOJAMS

Mokytojų pavadavimo tvarka

Darbo vidaus tavrkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Mokytojų etikos kodeksas


 PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO MODELIS

5-8 klasių mokinių pasiekimų gerinimo modelis

Individualios pagalbos mokiniui planas

1 priedas. VIP lapas

2 priedas. Termometras


BIBLIOTEKOS DOKUMENTAI

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Skaityklos vartotojų aptarnavimo taisyklės


MOKINIŲ PAŽANGUMO IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS

Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Namų darbų skyrimo ir vertinimo tvarka

Vertinimo informacijos fiksavimo ir informavimo tvarka

Kontrolinių darbų tvarka 


 LANKOMUMO KONTROLĖ

Atleidimo nuo muzikos pamokų tvarka

Atleidimo nuo kūno kultūros pamokų tavrka

Lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas


SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį, vartojus alkoholį,tabaką ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, vaikui susirgus ar patyrus traumą,  tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, vaistų administravimo tvarkos aprašas