Eil.

Nr.

Darbuotojai

Etatų skaičius 2020  m. 

III ketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2020 m.

III ketvirtį

(priskaičiuota suma iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto bendra  suma)  

1.

  Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui

4

2197,60

2.

Mokytojai

66,44

1384,28

3.

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bibliotekininkai)

23,94

966,51

4.

Administracijos darbuotojai (raštinės vedėja, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, ūkvedis, buhalteriai, inžinierius)

7

1061,15

5.

Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, sargai, valytojos, valgyklos darbuotojos, elektrikas, darbininkai, budėtojos, kiemsargiai)

34,8

700,97