Eil.

Nr.

Darbuotojai

Etatų skaičius 2018    m. 

II ketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2018 m.

II  ketvirtį

(priskaičiuota suma iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto bendra  suma)  

1.

  Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui

4

1247,26

2.

Mokytojai (dirbantieji pagrindinėje darbovietėje,turintys ne mažiau kaip 18 pamokų)

90

710,38

3.

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą (logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bibliotekininkai)

18,18

515,20

4.

Administracijos darbuotojai (raštinės vedėja, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, ūkvedis, buhalteriai, inžinieriai)

7

598,10

5.

Pagalbiniai darbuotojai (vairuotojas, sargai, valytojos, valgyklos darbuotojos, elektrikas, darbininkai, budėtojos, kiemsargiai)

34,75

389,47